തിലാപ്പിയ ഫിഷ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ്

ഉൽപ്പന്നം

  • Tilapia Fish Collagen Peptide

    തിലാപ്പിയ ഫിഷ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ്

    ലിമിറ്റഡ് പ്രതിവർഷം 4,000 ടൺ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫിഷ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഫിഷ് കൊളാജൻ (പെപ്റ്റൈഡ്) ഒരു പുതിയ എൻസൈമാറ്റിക് ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയാണ്, ഇത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഹുവായ് കമ്പനി ആണ്, ഇത് മലിനീകരണ രഹിത സ്വതന്ത്ര വസ്തുക്കളും സ്കെയിലുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. . കൊളാജന്റെ പരമ്പരാഗത ആസിഡ്-ബേസ് ജലവിശ്ലേഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എൻസൈമാറ്റിക് ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നാമതായി, എൻസൈമാറ്റിക് ജലവിശ്ലേഷണ അവസ്ഥകൾ സാധാരണയായി മിതമായതിനാൽ, തന്മാത്രാ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമില്ല, പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാക്കില്ല. രണ്ടാമതായി, എൻസൈമിന് ഒരു ഫിക്സ് പിളർപ്പ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഇതിന് ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജന്റെ തന്മാത്രാ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും സാന്ദ്രീകൃത തന്മാത്ര ഭാരം വിതരണത്തിലൂടെ ഹൈഡ്രോലൈസേറ്റുകൾ നേടാനും കഴിയും. മൂന്നാമതായി, എൻസൈമാറ്റിക് ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിൽ ആസിഡും ക്ഷാരവും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ, എൻസൈമാറ്റിക് ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുന്നില്ല.